Vedligeholdelsesvejledning

Ansøgning

Hvis du har lyst til at foretage ændringer af din bolig, og du i følge råderetskataloget skal søge ejendomskontorets godkendelse, eller hvis ændringen ikke er omtalt i råderetskataloget, kan du få en særlig ansøgningsblanket på ejendomskontoret. Du vil modtage svar fra ejendomskontoret inden 14 dage, bortset fra i ferieperioder . Ligger ansøgningen uden for de vedtagne regler vil sagen blive behandlet i af­ delingsbestyrelsen på et af de førstkommende møder og du vil herefter få skriftligt svar.


Anvisninger

Til brug for beboernes vedligeholdelse og æn­dringer af boligen er der udarbejdet en række anvisninger på udførelsen af de arbejder i bo­ligen, der kræver særlig opmærksomhed.
Se Anvisningsoversigten senere i dette afsnit.

Hvis du følger disse og udfører arbejdet håndværksmæssigt korrekt, undgår du ekstra istandsættelsesomkostninger ved fraflytning.

Anvisningerne kan ses på ejendomskontoret, hvor personalet også kan vejlede dig angående materialer, indkøb og arbejdets udførelse.


Badeværelser

Badeværelsesgulv vaskes vand tilsat sæbespåner eller brun sæbe. 

Det anbefales at aftørre fliserne efter badning, således at dannelse af kalkpletter undgås. Fliser rengøres med koldt eller lunkent vand til­ sat salmiakspiritus. Såfremt der er sket grå­farvning på grund af kalk i vandet, må det ikke fjernes med syre. Brug de i handelen værende specielle rensemidler.

Brugsanvisningerne for de pågældende produkter skal følges nøje. Der må ikke hældes syreholdigt vand i gulvafløbet.

Fugerne kan ødelægges af eddike og andre sure kalkfjerningsmidler. Er det nødvendigt at bruge eddike, skylles gulvet og væggen først med rent vand for at beskytte fugerne. Efter rensningen med eddike og en fin skuresvamp skylles igen grundigt med rent vand.

Du har mulighed for at få ombygget dit bade­ værelse med flisevægge, flisegulv og bruse­hjørne. Se Ombygning af badeværelser senere i dette afsnit.

 

Bordplader

Bordpladerne er lette at renholde. l almindelig­hed er det tilstrækkeligt at vaske med en fugtig klud og eftertørre.

Pletter, som ikke kan fjernes med rent vand, kan i reglen tages bort med et almindeligt va­skemiddel tilsat lunkent vand, hvorefter der skylles med koldt vand og eftertørres.

Limrester, pletter af farve og lignende fjernes med acetone eller fortynder. For at undgå mærker efter opløsningen må man skylle grun­digt med koldt vand, før pladen eftertørres. Skurepulver og andre ridsende rengøringsmid­ler må ikke anvendes og heller ikke stærke al­kalieopløsninger.

Visse kemikalier og blæksorter samt en del stærkt farvende frugtsafter kan misfarve pla­den, hvis de får lov til at blive siddende i længere tid, fordi farvepigmenterne bindes i overfladen. Sådanne misfarvninger kan undgås såfremt aftørring finder sted straks.

En polering med møbelpolish af og til kan an­befales.

 

Døre

Overfladen tåler afvaskning med almindelige rengøringsmidler.

Der må ikke anvendes brun sæbe, skurepulver eller stærke opløsningsmidler. Efter afvask­ning eftertørres med rent vand.

Hængsler skal smøres 1-2 gange årligt med symaskineolie. Låse må ikke smøres.

Indvendige døre er 35 mm kanaldøre med pap­ kanalerihulrummet.

Oplysninger om flytning af døre se senere dette afsnit i Råderetskatalog og Anvisnings­ oversigt.


Håndværkere

Du har mulighed for at benytte dig af afdelin­gens håndværkere, hvis du ønsker at få udført et stykke arbejde i din bolig for egen regning.

Hvis du ringer til ejendomskontoret, kan du få oplyst navn og telefonnummer på Blåkilde­gårds håndværkere, hvorefter du kan ringe til dem og få en aftale.

Alle aftaler indgået mellem beboerne og hånd­ værkerne er ejendomskontoret uvedkommen­ de.
Se også under Maling.


Klinkegulv

Hvis du har røde, uglaserede klinker på gulvet i dit badeværelse, har de fået en grundig be handling med klinkeolie, før badeværelset er taget i brug. Hvis behandlingen skal holde er det dog nød vendigt at give gulvet klinkeolie med jævne mellemrum ca. hver 2. måned.

Klinkeolien kan købes hos alle farvehandlere eller i MATAS.

Rengøring af gulvet foretages ved at vaske klinkerne i en fed opløsning af sæbespåner eller brun sæbe. Opløsningen skal være så fed, at den ligner grød.

Rengøring foretages normalt hver uge, for at der ikke skal sætte sig kalkpletter.
Afrensning af kalkpletter foretages med LIP­ klinkerens eller tilsvarende produkt. Disse produkter kan købes hos ethvert byggemar­ked. Efter afrensning skal det afkalkede om­råde behandles med klinkeolie.

 

Køkken

Ældre køkkener er opbygget af standardele­ menter fra Star-køkkener. Skabsrammer, si­destykker, låger og skuffer er malebehandlet. Nye køkkener er af fabrikatet HTH.

Den daglige rengøring kan udføres med klud eller vaskeskind opvredet i lunkent vand . Ved større afvaskning kan en svag sæbe- eller sulfoopløsning anvendes. Brug eventuelt en blød børste. Pas på ikke at bruge store mæng­der vand, da det kan være svært at tørre op, hvor der er åbne samlinger, f.eks. ved de flytbare hylder.

Du har mulighed for at ombygge dit køkken. Se i Råderetskatalog og Anvisningsoversigt senere i dette afsnit.

 

Køkkenvask

Udover den almindelige daglige renholdelse af køkkenvasken kan særlig grundig afrensning og polering ske med wienerkalk eller special­ rensemiddel til rustfrit stål. Sprit og blødt skurepulver kan også anvendes.

 

Køle- og fryseskab

Er du bortrejst i længere tid, bør du afbryde for strømmen, fjerne madvarer og stille låger på klem.

Rengøring kan foretages med vand tilsat sæ­bespåner eller almindelige rengøringsmidler. Brug aldrig skurepulver, kemikalieholdige pro­dukter eller lignende.

 

Lofter

Rengøring af lofter sker ved at duppe over­fladen med en fugtig svamp. Der anvendes koldt eller lunkent vand, even­tuelt med et mildt rengøringsmiddel.

Maling foretages med mat plastmaling efter behov med type Flutex 5 eller tilsvarende. Maling påføres med malerrulle med lille struk­tur.

 

Maling

Du kan købe maling og gulvlak direkte hos Blåkildegårds maler og få den samme rabat, som ejendomskontoret opnår, ved at kontakte ejendomskontoret, som kan oplyse dig om navn og telefonnummer på maleren.
Se også under Håndværkere.


Parketgulve

Til lettere rengøring er det tilstrækkeligt at tørre disse over med en klud opvredet i vand. Man bør generelt undgå overdrevet brug af vand.

Ved en mere omfattende rengøring er vand til­sat sæbespåner velegnet. Sulfomidler og brun sæbe må aldrig bruges. Gulvene må ikke bones med voks eller selvblankende bonemiddel.

Uanset grundig rengøring vil fuldstændig ned­slidning af lakken medføre synlig gråfarvning af træet. 

Vedligeholdelse skal foretages, inden der op­ står skader på gulvet. Det vil i praksis sige, når glansen er forsvundet fra lakken.

Til lakering anvendes en vandbaseret lak af typen Pacific eller Fluganol. Bemærk, at hvis du påfører spritbaseret lak på en vandbaseret overflade vil lakken koge op. Lak kan købes med rabat hos Blåkildegårds maler.

Før lakering er det nødvendigt at foretage grundig afrensning af fedt og snavs.

Til afrensning kan anvendes varmt eddikevand (2 dl 32% eddikesyre til en spandvand) . Der vaskes efter med flere hold rent vand, hvor­ efter gulvene skal tørre helt.

Det anbefales at foretage pletvis lakbehandling af særligt udsatte områder, når det skønnes nødvendigt.

 

Råderetskatalog

Råderetskataloget giver en oversigt over, hvad der er tilladt at bygge om eller forbedre i boli­gen. Kataloget er udarbejdet som et opslags­værk og følger boligens forskellige rum.

Der er en del arbejder, hvor du skal indhente tilladelse på ejendomskontoret før du kan gå i gang. Dette er ikke for at hindre dig i at be­nytte råderetten. Tværtimod er vores hold­ning, at vi vil tillade så meget som muligt indenfor lovens rammer, for at give dig en reel mulighed for at indrette din bolig efter eget ønske og behov.

Men vi vil gerne have mulighed for at udlevere en anvisning på arbejdets udførelse og tilbyde anden rådgivning om arbejdets udførelse .
Se Råderetskatalog senere i dette afsnit.


Vinduer

Se Brugsvejledning - vinduer/døre senere dette afsnit.

 

Vægge

Malede overflader afvaskes med en fugtig svamp. Der anvendes koldt eller lunkent vand, eventuelt med et mildt rengøringsmiddel.

Vedligeholdelse skal ske efter behov med akrylplastmaling af type Dæksoplast 25 eller tilsvarende. Se også afdelingens vedligeholdel­sesreglement.
Maling kan købes med rabat hos Blåkildegårds maler.