Husorden samt råderet for gård og have

Hent den som PDF fil her:Blåkildegård 1902-6 Husorden samt råderet for gård og have.

 

1. Generelt

 

1.1. I tilfælde af tvister skal ejendomskontorets anvisninger følges.

1.2. Enhver aktivitet i og omkring boligen skal altid til­passes således, at det ikke er til gene for de om­kringboende.

1.3. Støjende aktiviteter med slagbo­ring, tæppebankning, plæne- og hækklipning og lignende er tilladt på hverdage fra kl. 8:00 til kl. 20:00 samt søn- og helligdage fra kl. 10:00 til kl. 17:00.

1.4. Høj musikudøvelse og lignende støjende adfærd må ikke finde sted for åbne døre og vinduer og skal i øvrigt altid tilpasses sådan, at det ikke generer naboerne.

1.5. Herudover gælder ordensbekendtgørelsen.

1.6. Åben ild og grilning over åben ild i have og gård er ikke tilladt. Tilberedelse af mad over almindelig havegril er tilladt.

 

2. Cykel og knallertkørsel

2.1. Cykel og knallertkørsel på Blåkildegårds arealer er ikke tilladt undtagen på veje og cykelstier.

2.2. Motordrevne køretøjer, som er opbevaret på beboerens eget område, skal trækkes ud til offentlig vej eller p-plads, før det startes.

 

3. Børns leg

3.1. Børn under den skolepligtige alder og medarbejderne i forbindelse med nødvendig arbejdskørsel må cykle overalt.

3.2. Barnevogne, cykler, knallerter, motorcykler, indkøbsvogne og lignende må ikke hen­stilles på stier og bede.

3.3. Boldspil, leg og lignende aktiviteter må kun finde sted på de dertil indrettede fællesarealer.

3.4. Legearealet på områder mellem boligblokkene er forbeholdt børn under 10 års leg og virke.

3.5. Det er tilladt at tegne med kridt på fliser og asfalt.

 

4. Parkering

4.1. Parkering er kun tilladt på de dertil indrettede parkeringspladser. Parkering skal ske, så ingen del af bilen overskrider den hvide linie langs fortovet, så uhindret passage kan finde sted.

4.2. Parkering af køretøjer over 3.500 kg er ikke tilladt.

4.3. Der må ikke parkeres flere gulpladebiler pr. husstand end beboerne i husstanden personligt anvender.

4.4. Påhængskøretøjer køretøjer skal parkeres på de dertil indrettede pladser mod betaling af depositum.

 

5. Affaldssortering

5.1. I Blåkildegård skal vi kildesortere genbrug og restaffald efter ejendomskontorets anvisninger.

5.2. Affald og ting til genbrug må kun hen­stilles på stierne på de aftalte tidspunkter.

5.3. Mængden af restaffald, som afleveres i affaldssækken, skal mindskes mest muligt, og genbrugsmængden skal øges.

5.4. Afbrænding af affald i haven eller i gården er ikke tilladt.

5.5. Haveaffald kan lægges i boligens kompostbeholder eller afleveres på det grønne depot.

5.6. Genbrug kan afleveres på genbrugspladsen, bogcaféen eller tøjcaféen.

 

6. Have og gård

6.1. Beboerne skal klippe deres hæk mindst 2 gange årligt, fordelt med en gang i juni og en gang i august.

6.2. Græsplæner skal slås mindst månedligt i vækstsæsonen eller således, at hverken græs eller ukrudt går i frø.

6.3. Ukrudt, som f.eks. mælkebøtter, løgkarse og skvalderkål, skal fjernes i gård, have og ved hegn, inden det går i frø.

6.4. Have, gård, port og vinduespartier skal i øvrigt holdes i en sådan stand, at et godt naboskab bevares og må ikke bruges som opmagasineringsplads for store mængder af forskelligt gods.

6.5. Hegn, hæk eller anden adskillelse af haver og gård, må ikke ændres uden aftale med nabo.

6.6. Hæk må ikke være over 1,8 meter i højden og ikke over 0,5 meter i bredden.

6.7. Hegn ved terrasser skal friholdes for beplantning og må ikke overstige 1,6 meter i højden af kriminalpræventive årsager.

6.8. Hegn skal friholdes for beplantning og rødder. Slyngplanter skal kunne fjernes af beboer, når hegn skal vedligeholdes.

6.9. Træer og buske og anden beplantning må ikke være over 2,5 meters højde, og må ikke genere hos naboerne på begge sider af lejemålet. Beplantningen i haven må ikke række ind over hækken i haven eller hegnet mod stierne. Høj beplantning og slyngplanter i gården er ikke tilladt. I tilfælde af overtrædelse af denne paragraf kan ejendomskontoret kræve beplantningen beskåret eller fældet.

6.10. Grene, rødder eller frugter, som stikker ud over fælles arealer, som f.eks. stier, skal fjernes af beboeren, ellers kan afdelingsbestyrelsen kræve beplantningen fældet.

6.11. Det er afdelingen, der afholder udgiften til fældning. Beboer afholder udgift til fjernelse af rødder.

6.12. Slyngplanter på facader må kun vokse på espaliér og skal holdes indenfor egen bolig.

6.13. Slyngplanter af enhver art, som kan beskadige bygninger, er ikke tilladt.

6.14. Valg af planter og montering af disse skal følge ejendomskontorets anvisninger.

6.15. Motorplæneklippere og kantklippere samt andre motoriserede haveredskaber skal være elektriske og af en sådan størrelse og benyttes på en sådan måde, at de ikke generer naboer unødvendigt.

6.16. Markiser skal opsættes efter ejendomskontorets anvisninger og må på ingen måde anvendes, så de generer naboer.

6.17. Parasoller, telte og lignende må på ingen måde opsættes eller anvendes, så de generer naboer.

6.18. Såfremt markiser, parasoller, telte og lignende benyttes og skygger i naboens have, skal brug af disse være aftalt med nabo.

6.19. Højde på belægning omkring hus må på ingen måde begrænse udluftning af isolering i mur.

6.20. Fald på belægning skal føre vandet væk fra bygninger.

 

7. Antenner, flagstænger og vejrstationer

7.1. Ingen del af parabolantenner må være højere end 1,8 meter over jordhøjde.

7.2. Radioamatørantenner, anbragt på gårdsiden, må have radialer og er ikke begrænset af en højderegel. Dog må foden af antennen ikke overstige taghøjde.

7.3. Vejrstationer, anbragt højere end 1,8 meter over jordhøjde, skal anbringes, så de ikke generer naboer.

7.4. Flagstænger må højest være 5 meter høje og størrelse på flag og flagning skal overholde danske flagregler.

7.5. Retningslinierne i beboerhåndbogen i oplysninger om boligen skal følges, både ved opsætning af antenne m.v. og kabelføring gennem murværk.

7.6. Ejendomskontoret skal give tilladelse til anbrin­gelse af udvendige antenner, flagstænger og vejrstationer, som skal anbringes så de ikke skader bygninger.


8. Husdyr generelt

8.1. Det er tilladt at holde husdyr i Blåkildegård, hvis det sker på en sådan måde, at det ikke er til gene eller fare for øvrige beboer.

8.2. Der skal indhentes skriftlig tilladelse til husdyrhold på ejen­domskontoret senest 3 uger efter anskaffelse.

8.3. Der kan højst gives tilladelse til 2 husdyr pr. husstand, dog undtaget småfugle.

8.4. Tilladelsen gælder kun det eller de registrerede hus­dyr.

8.5. Der betales en registreringsafgift pr. husdyr, heri er inkluderet en registreringsplade.

8.6. Der betales en månedlig afgift pr. husdyr, der opkræves sammen med huslejen.

8.7. Afdelingsbestyrelsen fastsætter registrerings- og månedsafgift i forbindelse med den årlige budget-lægning.

8.8. Undlader en beboer at indhente ejendomskon­torets skriftlig tilladelse til husdyrhold, vil husdyr­afgiften blive opkrævet med det dobbelte beløb med tilbagevirkende kraft til det tidspunkt, hus­dyret kan bevises anskaffet eller fra huslejekon­traktens ikrafttræden.

8.9. Det er enhver husstands pligt at meddele ejen­domskontoret, hvis der sker ændringer i husdyr­holdet.

8.10. Eventuelle hvalpe/killinger skal være væk fra le­jemålet senest 4 måneder efter fødsel.

8.11. Afmelding skal være ejendomskontoret i hænde senest den 10. i en måned for at få gyldig­hed fra den 1. i den følgende måned.

8.12. Det er ikke tilladt, at lade husdyr besørge på bebyggelsens arealer.

8.13. Gård og have må ikke bruges som toilet for husdyr. Efterladenskaber efter husdyr skal fjernes omgående. Se dog undtagelser for katte og hunde.”

8.14. Hvis det sker skal husdyrets ejer straks fjerne dyrets efterladenskaber.

8.15. Et husdyr må på ingen måde forstyrre beboerne med vedvarende lyde karakteristiske for det på­gældende dyr som gøen, mijaven, hylen eller skrigen.

8.16. Konstateres det, at ovenstående regler over­trædes, vil dette medføre at tilladelsen inddrages, og husdyr omgående skal fjernes fra bebyggel­sen. Omkostninger pålægges husdyrets ejer.

8.17. Såfremt tilladelsen inddrages og beboerne forsat holder husdyr, vil det blive betragtet som misligholdelse af lejeforholdet.

8.18. Dette vil blive indbragt for boligret eller klagenævn, hvor lejemålet vil blive forsøgt ophævet i henhold til lejeloven.

 

9. Katte

9.1. For katte skal attest for neutralisation og øre­mærkning forevises. Hvis katten anskaffes som killing, skal dette ske, så snart den er blevet kønsmoden.

9.2. Ejendomskontoret kan dog skriftlig give tilladelse til, at neutralisering af racekatte und­lades.

9.3. Det påhviler enhver katteejer, der lader sin kat færdes frit, at indrette et velfungerende kattetoilet i egen gård eller have.

 

10. Hunde

10.1. For hunde skal der forevises gyldig forsikrings­police.

10.2. Følgende hunderacer eller blandinger heraf er ikke tilladt: Amstaff, Bullmastiff, Bullterrier, Dogo Argentino, Dogo Canarian, Dogo de Bordeux og Americano Bull Terrier. Derudover Pitt Bull Terrier og Tosa Inu, som begge er forbudt ved lov.

10.3. Nuværende hunde, af racer eller blandinger heraf nævnt i stk. 10.2, kan kun tillades såfremt ejeren kan fremvise attest på godkendt træning svarende til hundens alder eller anden dokumentation for at ejeren kan håndtere hunden forsvarligt.

10.4. Hunde skal bære sin registreringsplade synligt, når den færdes i bebyggelsen, således at den kan identificeres og dens ejer forelægges eventuelle klager.

10.5. Hunden skal altid føres i snor og må ikke over­lades personer, der ikke har den fulde kontrol over dyret.

10.6. Hunden skal være således afrettet, at dens ejer eller ledsager kan få den til at være rolig.

10.7. Der kan indrettes hundetoilet i gård eller have, såfremt dette ikke er til gene for naboer.

 

11. Andre dyr

11.1. Til alle andre husdyr, end hunde og katte samt småfugle og akvariefisk, skal der søges særlig tilladelse og de skal registreres på ejendomskontoret.

 

12. Råderet i gård

12.1. Opsætning af halvtag i gård skal følge ejendomskontorets og Høje-Taastrup Kommunes retningslinier.

12.2. Kattelemme i port er tilladt og skal følge ejendomskontorets anvisninger.

12.3. Automatisk belysning i gård er tilladt, dog må der i alt højst benyttes op til 150 watt og belysningen må ikke genere naboer.

12.4. Vinduer i skure mod gård er tilladt og skal følge ejendomskontorets anvisninger.

12.5. For at redningsåbningerne på 1. sal skal være tilgængelige i tilfælde af brand i boligen, skal der være frit i gården foran vinduerne, så stiger kan opsættes for redning gennem vindue.

12.6. Beboerne kan frit vælge egen belægning i gården. Vedligeholdelse af denne belægning er dog afdelingen uvedkommende.

 

13. Råderet i have

13.1. Projektørbelysning i have og på terrasse er ikke tilladt. Solcellelamper og normale havelamper er tilladt.

13.2. Svømmepøle og lignende under 250 liter er tilladt, såfremt der etableres forsvarligt afløb. Der skal indhentes særlig tilladelse til svømmepøle og lignende over 250 liter på ejendomskontoret.

13.3. Klor- og saltvand må ikke afledes i gård og have eller på bebyggelsens arealer.

13.4. Drivhuse og redskabsskure må ikke opsættes uden naboers og ejendomskontorets skriftlige tilladelse, såfremt de er over 1,8 meter i højden eller begrænser vækst af fælles hæk. De må ikke opsættes så de på nogen måde generer naboer, f.eks. ved terrasse.

13.5. Støjende legeredskaber, som f.eks. oppustelige legeborge m.v. må kun benyttes efter aftale med naboer og kun i tidsrummet fra kl. 10:00 til 17:00.

13.6. For at redningsåbningerne på 1. sal skal være tilgængelige i tilfælde af brand i boligen, skal der være frit i haven foran vinduer, så stiger kan opsættes for redning gennem vindue.

13.7. Beboerne kan frit vælge egen belægning i haven. Vedligeholdelse af denne belægning er dog afdelingen uvedkommende.

 

 

Husorden samt råderet for gård og have er godkendt på afdelingsmødet den 19. juni 2008

Ændret og godkendt på afdelingsmødet den 8. maj 2012

Layout ændret marts 2016

 

 

 

 

 

Hvad skal vi med en husorden?

 

Hvorfor skal vi have regler for husorden

Det skal vi for at vi alle kan være glade for at bo i Blåkildegård og for at du som beboer ikke får påført dig selv nogle unødvendige omkostninger ved f.eks. ikke at vedligeholde haven på forsvarlig vis eller ved at lave ændringer, som ikke er indeholdt i råderetten.

Formål

  • At vise hensyn til dine medbeboere, så du og dine naboer forbliver glade for at bo i Blåkildegård.

  • At værne om vores fælles ejendom, som boliger, fællesarealer, beplantninger og fællesfaciliteter som f.eks. beboervaskeri, klubber, legepladser, således at Blåkildegård forbliver et rart sted at bo for alle.

  • At undgå begrænsninger af beboernes normale og ønskede udfoldelsesmuligheder.

Hvem bestemmer

Beboerne beslutter regler for husorden samt råderet for gård og have på et afdelingsmøde.

Alle beboere og afdelingsbestyrelsen kan stille forslag til ændringer af reglerne.

Reglerne kan kun ændres ved at beboerne beslutter det på et afdelingsmøde, efter de regler som gælder for afholdelse af afdelingsmøder. 

Hvem skal overholde reglerne 

Det skal alle beboere. Den er de personer, som har underskrevet lejekontrakten, har ansvaret for at alle i husstanden overholder reglerne.

Hvem håndhæver reglerne

Beboere og afdelingsbestyrelsen kan klage over beboere, som ikke overholder reglerne.

Afdelingsbestyrelsen kan i visse tilfælde afgøre om en beboer overholder reglerne.

Ejendomskontoret håndhæver regler for husorden samt råderet for gård og have. 

Hvis en beboer ikke overholder reglerne og ikke efter aftale med ejendomskontoret efterlever dem, vil lejemålet blive søgt ophævet.

Klagemuligheder

Beboere kan klage over afdelingsbestyrelsens eller ejendomskontorets afgørelser til afdelingsbestyrelsen eller til det kommunale beboerklagenævn.

 

Afdelingsbestyrelsen, juni 2008